Honor (2)

Huawei (7)

iPhone (34)

Iqoo Neo (41)

LG (2)

Motorola (64)

Nokia (5)

Nothing Phone (1) (1)

One Plus (36)

Oppo (24)

Poco (21)

Realme (46)

Samsung (100)

Vivo (37)

Xiaomi (Mi) (42)